Algemene voorwaarden

Artikel 1  definities

1. Jeto, gevestigd te de Eelde, KVK-nummer 72786183, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

4. Met deze overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

 Artikel 2 toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Alle offertes, aanbiedingen en werkzaamheden de overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door opnames dienstverlener.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichting

artikel 3 betaling

1. Declaraties moeten binnen 30 dagen na factuur datum zijn betaald, Tenzij er een andere declaratie afspraak is gemaakt, met een andere betalingstermijn.

2.betaald opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat hiervoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is de dienstverlener gerechtigd echt de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betaling’s verplichtingen voldaan heeft.

3. Blijft opdrachtgever in gebreken, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. Aan de kosten met betrekking tot die invoering NG komen voor rekening van opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vordering voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever er zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdracht geven onmiddelijk  opeisbaar.

5. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht als dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de dienstverlener te betalen.


 

 Artikel 4 aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn afvaart, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven verkoper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoedingen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

 

 Artikel 5  prijzen

1. Op de aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen ze zijn inclusief de verschuldigde BTW, tenzij anders overeengekomen.

2. De prijzen van de goederen zijn gebaseerd op de op dat moment  de bekend zijnde kostprijzen. Verhoging hiervan, van die door de dienstverlener niet konden worden  voorzien ten tijden van het doen van de aanbieding c.q. Het tot stand komen van de overeenkomst, eerst kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van wettelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uur tarief van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien geen tarief op grond van wettelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor dienstverlener richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% van af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen,  dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dit geval het recht om een deel van de opdracht te laten vallen, dat boven de richtprijs  is vermeerderd met 10% uitkomt.


 

artikel 6 prijsindexering

1. NG dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen open vorm de de consumentenprijsindex (CPI)  alle huishoudens.

 Artikel 7(waar is artikel 7?) informatieverstrekking door opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van deze opdracht relevant is beschikbaar voor de dienstverlener.

2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens  de en bescheiden, de dienstverlener Meent nodig te hebben voor het correcte uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

3. Opdrachtgever staat in voor juistheid, tijd volledige Heit en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheidenheid, ook indien deze van derden afkomstig zijn, zijn voor zover uit aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4. Indien en Voor zover opdrachtgever dit verzoekt,  retourneert dienstverlener de  betreffende bescheidenheid.

5. Stel opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verleende gegevens en bescheidenheid beschikbaar maar en loopt de uitvoering van de opdracht Hierdoor vertraging op, op dan komt de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van de opdrachtgever.

 

artikel 8 intrekking opdracht

1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht van dienstverlener op elk moment te beëindigen.

2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is de opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

 

 Artikel 9 uitvoering van de overeenkomst

1. dienstverlener Voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goede vakmanschap uit.

2. Uit dienst verlenen heeft het recht om de werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering schijt in in onderling overleg en na schriftelijke akkoord en betaling van eventuele afgesproken voorschot.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen naar de opdracht.


 

 Artikel 10 contractduur opdracht

1. de overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst t' iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, me dan is dit Nooit echt een vertalen termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

 

 Artikel 11  wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, Le pas en partijen tijdig en in onderlinge overleg de overeenkomst dienst overeenkomstig aan,

2. Elim partijen overeengekomen me dat dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,  kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, heeft ligt dienstverlener opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

4. Partijen en vast honorarium zijn overeengekomen, me geeft dienstverlener daarbij  in aan in hoeverre de wijzigingen of  Inge aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

 Artikel 12 overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde artikel6:75 burgerlijke Wetboek geldt dat de tekortkoming van  van dienstverlener in de  nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van van een van deel van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, heet waardoor de nakoming van zijn verplichting in jegens opdrachtgever geheel Of gedeeltelijk wordt gehinderd  of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden heeft wordt t' mede gerekend t' wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, de stroomstoring, computervirus, stalking, NG slechte weersomstandigheden en werk onderbrekingen.

2 indien  ze zich een situatie zoals hiervoor bedoeld voor dat als gevolg daarvan dienstverlening niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, Dan wordt die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Doen indien in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel Of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in de tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de oven mag toestand enige voordeel geniet.

 

 Artikel 13 overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorgaande schriftelijke instemming van de andere partij deze bepaling geldt als een beding NG met een goederen er er rechterlijke werking zoals bedoeld in artikel 3:38, tweede lid, burgerlijke Wetboek.

 

 Artikel 14 de eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en Retentie recht

1.  Bij de opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de  overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, aan heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deal alsnog is voldaan. Aan Er is dan sprake van schuldeisers verzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de dienstverlener worden toegeworpen.

3 dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vervallen de zaken te verpanden nog op een of andere wijze te  bezwaren.

4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, t' maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform Afspraak is vandaan, aan heeft dienstverlener hebben recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de opdrachtgever  volledig conform afspraak heeft betaald.

5. In geval van liquidatie, innovatie of surseance  van betaling van  opdrachtgever er zijn de verplichting van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 Artikel 15 hoofd aansprakelijkheid

1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan 1 opdrachtgever, er dan zijn alle opdrachtgevers hoofdzakelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

 

 Artikel 16 aansprakelijkheid tijd

1 iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval al door de gesloten beroepsaansprakelijkheid verzekeringen wordt uitbetaald. dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

2 de aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die direct of  direct voortvloeit uit het niet niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens bestanden, de registers of andere zaken.

 

 Artikel 17  aansprakelijkheid opdrachtgever

1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, toon is ieder van hen hoofd aansprakelijk voor de bedragen die uit de  de hoofden van die opdracht aan de dienstverlener verschuldigd zijn.

 

   Artikel 18 vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van Derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en of diensten.

 

 Artikel 19 klachtplicht

1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de gerichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener is staat is hier op eigenlijk water reageren.

2 een klacht kan er in ieder geval niet toe Leiden, de dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


 

 Artikel 20 intellectueel eigendom

1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen, me we houd dienstverlener alle intellectuele absolute rechten(waaronder auteursrecht, echt octrooirecht, echt merkenrecht, tekening en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, schriften, dragers Met gegevens of andere informatie, zie offerte, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

2. De genoemde intellectueel absurde rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en of of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

3 opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door  dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking  heeft, heeft mede de bedrijfsgegevens. Heeft opdrachtgever verplicht zijn personeel en of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen open van de strekking van deze bepaling.

 

Artikel 21 geheimhouding

1. opdrachtgever houdt de informatie die hij(in welke vorm dan ook) ook van dienstverlener ontvangt en alle in andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, is dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan een andere dienstverlener schade kan brokken, geheim en neemt alle nodig maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheim houdt.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geld niet voor informatie:

a. Die op het moment dat opdrachtgever deze informatie  t' ontving NG al openbaar was of nadien openbaring is geworden zonder een schending van van een op op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b. waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;

c. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de opdrachtgever te verstrekken;

d. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van wettelijke plicht.

 

3. Echt de in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor  een periode van 2 jaar na het eindigen daarvan.


 

 Artikel 22  boete op overtreding geheimhoudingsplicht  of intellectueel eigendomsrecht

1.  Overtreed opdrachtgever Het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, Noem dan gebeurt opdrachtgever Tim behoefte van dienstverlener een onmiddellijke opeisbare boete van €1000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €100 voor elke dag dat hij overtreding voortduurt. Voor het het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande de ingebrekestelling of gerechtigde procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

2. Het gebeuren van in de eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van de dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

 Artikel 23 toepasselijk recht en  de bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2 weer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden gemaakt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3. De Nederlandse rechter in het het arrondissement waar jeto is gevestigd/ echt praktijk hout/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om om kennis te nemen met eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de web bedwingt anders voorschrijft.